Visi & Misi

Visi :

Menjadikan warga sekolah ini sentiasa bersikap membina dan beriman berpaksikan ilmu pengetahuan menjelang tahun 2020

Misi :

Menyediakan pendidikan bermutu secara menyeluruh untuk melahirkan warga muda yang berwibawa ,berketrampilan ,bersahsiah mulia dan beriman dalam sektor perkhidmatan awam dan swasta berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Falsafah :

Sesungguhnya pelajar sekolah ini adalah berpotensi dan berkebolehan yang tinggi untuk berkembang maju menuju ke arah kecemerlangan berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. Oleh itu peluang diberikan sepenuhnya kepada mereka bagi memaju dan memperkembangkan bakat masing-masing untuk menjadi insan yang berilmu, berakhlak mulia bertanggungjawab terhadap diri,agama, masyarakat,bangsa dan negara.

Matlamat :

  • Mempertingkatkan mutu pengurusan dalam aspek mengawal dan mengurus sumber secara optimum bagi menghasilkan perkhidmatan yang cemerlang dan pendidikan yang bermutu.
  • Menyediakan warga muda yang dinamik dan bermutu serta mempunyai perkembangan sahsiah yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek.
  • Memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar dan berkesan di dalam dan di luar bilik darjah.
  • Membantu pertumbuhan dan perkembangan bakat warga muda yang kreatif dan inovatif secara sihat melalui percambahan fikiran.
  • Mempertingkatkan latihan dan kemahiran sumber tenaga manusia melalui penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi.
  • Mengamalkan budaya membina diri dan membimbing rakan dalam usaha berkongsi matlamat dan berkomunikasi secara terbuka dan berkesan.
  • Membantu mengatasi masalah moral dan kurang disiplin dalam kalangan warga muda melalui gerak kerja dan kegiatan berkumpulan yang menunjukkan penghargaan terhadap mereka.
  • Melahirkan warga muda berpengetahuan dalam pelbagai disiplin ilmu sains dan teknologi dari segi kualiti dan kuantiti untuk berdaya saing dalam dunia tanpa sempadan melalui bahasa antarabangsa yang dipelajari.
  • Mewujudkan suasana permuafakatan strategik dan perkongsian pintar untuk menzahirkan budaya mesra antara sekolah dengan masyarakat, agensi kerajaan dan swasta.
  • Menyemai perasaan kenegaraan , membina perpaduan kebangsaan dan menanam sikap bertanggung jawab dalam kalangan warga muda yang beridentitikan Malaysia.